با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و متولد شدن سایتهای دانلود غیر قانونی موسیقی، شرکتهای عرضه کننده و صاحبان حقوق تالیف دچار خسارات بسیار سنگینی شدند. از طرفی هر کدام از این شرکت‌ها به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار بودند. و این موجب ایجاد رقابت شدیدی در بازار تولید و عرضه موسیقی شد. حالا دیگر شرکتها به دنبال راه‌کارهایی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی موسیقی بودند. در سال ۲۰۰۳ چیزی حدود ۲ میلیارد فایل موسیقی در ماه به صورت غیرقانونی دانلود و استفاده می‌شد. 

اقیانوس آبی